Arbeidsrett, oppsigelse og arbeidsmiljøloven

Spør oss og vi hjelper deg dersom:

- Du er redd for å bli sagt opp.
- Du har blitt sagt opp.
- Du har blitt avskjediget.
- Du har andre problemer i forbindelse med arbeidsmiljøloven.

Hvis en oppsigelse / avskjed er usaklig, kan du kreve erstatning. Erstatningen fastsettes ut fra en samlet vurdering. Utgangspunktet er det økonomiske tap du har lidt. Vanligvis vil erstatningene ligge mellom det som tilsvarer 1-12 måneders lønn.

Send e-post, få svar. Spør advokat om arbeidsmiljøloven

Saklig grunn ved oppsigelse / avskjed
Er en oppsigelse saklig begrunnet? Det at en bedrift har behov for å gå til oppsigelser, er ikke alltid nok til å gå til oppsigelse. Også hensynet til deg som arbeidstaker skal ivaretas. Det er krav om saklig utvelgelse av de som skal slutte. Ansiennitet og kompetanse er vanlige momenter som det er saklig grunn til å legge vekt på. Det kreves en grundig saksbehandling, og bedriften må gjøre et saklig valg av hvem som skal bli sagt opp.

Forhandlinger / drøftinger med arbeidsgiver
Hvis du har fått eller kan få en usaklig oppsigelse, bør du be om juridisk bistand fra fagforeningen din, eller bruk Spor-Advokaten.no.

Formregler ved oppsigelse og avskjed
Oppsigelsesbrevet må inneholde opplysninger om (jfr arbeidsmiljøloven §15-4):

  1. Arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål
  2. Arbeidstakerens rett til å fortsette i stillingen mens saken pågår
  3. Hvilke frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen
  4. Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell sak for domstolene

Søksmål mot arbeidsgiver
Arbeidstakere som ikke kommer frem til en løsning gjennom forhandlinger, kan ta saken til retten. Hvis du går til retten innen fristen på åtte uker etter avslutning av forhandlingene og innen utløpet av oppsigelsestiden, har du som hovedregel rett til å fortsette i jobben inntil saken er løst eller avgjort ved en rettskraftig dom.

Erstatning ved usaklige oppsigelser
Hvis en oppsigelse / avskjed er usaklig, kan du kreve erstatning. Erstatningen fastsettes av retten ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. Utgangspunktet er det økonomiske tap du har lidt. Vanligvis vil erstatningene ligge mellom det som tilsvarer 1-12 måneders lønn.

Rettspraksis viser at domstolene ofte fastsetter erstatningene ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering. I en slik vurdering vil både faktiske tap og arbeidsgivers opptreden ha betydning. Ønsker du ikke stillingen tilbake, kan velge bare å kreve erstatning. Du er ikke nødt til å kreve å få beholde jobben for å få erstatning. Hvis du bare krever erstatning, er fristen for å reise søksmål seks måneder.

Bruk skjemaet nedenfor og få gratis svar. Spørsmål blir besvart av juridiske eksperter og advokater. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir mest mulig riktig. Du vil motta svar innen 5 virkedager. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut